No Beginning, No End: The Intimate Heart of Zen

Omówienie książki Jakusho Kwong Roshi

Zen master meditating

Przegląd treści:

 • Wprowadzenie do życia Jakusho Kwonga i jego podróży w praktyce Zen

  Dogłębna analiza kluczowych koncepcji z "Bez początku, bez końca"

 • Praktyczne wskazówki dotyczące praktyk Zen dla duchowego wzrostu i oświecenia

 • Wskazówki dotyczące włączenia nauk Zen do codziennego życia

 • Znaczenie nauczyciela Zen (roshi) w rozwoju duchowym

 • Jak połączyć się z naukami Zen poprzez sztukę, poezję i muzykę

"No Beginning, No End: The Intimate Heart of Zen" to książka napisana przez Jakusho Kwong, amerykańskiego nauczyciela zen i założyciela Sonoma Mountain Zen Center. Książka ta została opublikowana w 2003 roku. W swojej pracy Jakusho Kwong opisuje podstawy zen i przedstawia nauki Buddy jako praktyczne i dostępne dla każdego. Książka ta może być pomocna dla osób zainteresowanych duchowością, medytacją i praktyką zen, ponieważ zawiera wiele anegdot, historii i nauk, które ilustrują nauczanie zen.

"No Beginning, No End" skupia się na tym, że istnieje ciągłość doświadczeń i duchowy rozwój w praktyce zen, sugerując, że żadne doświadczenie nie jest oddzielone od pozostałych. Kwong opisuje także swoje doświadczenia z nauczycielami zen, takimi jak Shunryu Suzuki, oraz wprowadza czytelników w koncepcje takie jak "prawdziwa natura", oraz "działanie bez działania".

"No Beginning, No End: The Intimate Heart of Zen" autorstwa Jakusho Kwong jest poruszającą i inspirującą książką, która wprowadza czytelników w praktykę zen oraz zasady buddyzmu. W swoim dziele Kwong eksploruje podstawy zen, przedstawiając nauki Buddy jako praktyczne i dostępne dla każdego. Opowiadając swoją historię oraz historie swoich nauczycieli, autor wzbogaca teorię o osobiste doświadczenia i anegdoty, co sprawia, że książka jest zarówno pouczająca, jak i przystępna dla szerokiego kręgu odbiorców.

Książka zaczyna się od wprowadzenia w życie Jakusho Kwonga, który opowiada o swoich doświadczeniach z nauczycielami zen, takimi jak Shunryu Suzuki, twórca San Francisco Zen Center. Jego droga do oświecenia jest przedstawiona jako proces, który nie ma początku ani końca, ale jest ciągłym, dynamicznym doświadczeniem. Autor zaznacza, że duchowy rozwój nie jest liniowy ani przewidywalny, ale raczej polega na głębokim zrozumieniu siebie, innych i natury rzeczywistości.

Kwong wprowadza czytelników w podstawowe zasady zen, takie jak prawdziwa natura, która odnosi się do podstawowej istoty każdej rzeczy, niezależnie od jej zewnętrznych form czy wyglądu. Autor podkreśla, że prawdziwa natura nie jest rzeczą ani koncepcją, ale raczej bezpośrednim doświadczeniem, które można osiągnąć tylko poprzez praktykę medytacji i uważności. To doświadczenie jest kluczem do zrozumienia nauczania zen i oświecenia.

W książce pojawia się także koncepcja działania bez działania. Zgodnie z tą zasadą, praktykujący zen powinien działać w sposób naturalny, bez przywiązania do wyników czy konsekwencji swoich działań. Kwong zwraca uwagę, że prawdziwe działanie oparte na mądrości pochodzi z głębokiego zrozumienia prawdziwej natury rzeczywistości i jest wyrazem współczucia oraz miłości wobec wszystkich istot.

Kwong omawia także ideę "nie-wiedzy", która jest kluczowym aspektem praktyki zen. Zgodnie z tą zasadą, praktykujący zen powinien unikać przywiązania do konkretnych przekonań czy idei na temat rzeczywistości, ponieważ takie przywiązanie może prowadzić do cierpienia i zablokowania duchowego rozwoju. Zamiast tego, praktykujący powinien utrzymywać otwarty umysł i być gotowy do doświadczania rzeczywistości w sposób bezpośredni, bez przeszkód spowodowanych przez uprzedzenia czy oczekiwania. Nie-wiedza nie oznacza braku mądrości, lecz raczej pokorę i otwartość na naukę oraz nieustanne poszukiwanie głębszego zrozumienia.

Kwong podkreśla również znaczenie praktyki zazen – siedzącej medytacji – jako kluczowego elementu praktyki zen. Zazen pozwala praktykującemu skupić się na swoim ciele, oddechu i umyśle, co prowadzi do głębszego zrozumienia prawdziwej natury rzeczywistości. Przez zazen, praktykujący może doświadczyć jedności ze wszystkim, co istnieje, i zrozumieć, że ostatecznie wszelkie podziały i granice są iluzoryczne.

Autor omawia również rolę nauczyciela zen, zwanego roshi, w duchowym rozwoju praktykującego. Roshi jest nie tylko przewodnikiem, ale także lustrem, które odbija prawdziwą naturę ucznia, pomagając mu zrozumieć siebie i swoje doświadczenie. Współpraca z roshi opiera się na zaufaniu, otwartości i szczerości, co prowadzi do głębszego zrozumienia nauk zen.

W "No Beginning, No End" Kwong często odwołuje się do tradycyjnych tekstów, takich jak Sutra Serca, oraz do nauk wielkich mistrzów zen, takich jak Dogen Zenji i Hakuin Ekaku. Korzysta również z przykładów ze sztuki, poezji i muzyki, aby ilustrować zasady zen w sposób przystępny dla czytelników.

W ostatniej części książki, autor przedstawia różne ćwiczenia i praktyki, które mogą pomóc czytelnikom w ich własnym duchowym rozwoju. Te praktyki obejmują medytację, uważność, praktykowanie współczucia i miłości, a także studiowanie nauk Buddy. Kwong zachęca czytelników do zaangażowania się w te praktyki w codziennym życiu, co pozwoli im na głębsze zrozumienie nauk zen i oświecenie.

Podsumowując, "No Beginning, No End: The Intimate Heart of Zen" to wnikliwa i inspirująca książka, która wprowadza czytelników w świat nauk zen i buddyzmu. Kwong łączy teorię z praktyką, dzieląc się swoimi doświadczeniami z nauczycielami zen i wprowadzając koncepcje, takie jak prawdziwa natura, działanie bez działania i nie-wiedza. Książka ta może być pomocna dla osób zainteresowanych duchowością, medytacją i praktyką zen.

List kluczowych idei z książki "No Beginning, No End: The Intimate Heart of Zen"

 • Ciągłość doświadczeń i duchowego rozwoju: "There is no fixed starting point and no final destination, just the open road and your willingness to travel it."

 • Prawdziwa natura:"Our true nature is neither being nor nonbeing, but rather it is a direct experience of the intimate heart of Zen."

 • Działanie bez działania: "When we act with wisdom and compassion, we can act without acting, and that is genuine action."

 • Nie-wiedza: "Not-knowing is not the absence of wisdom, but the willingness to be open to the truth, without clinging to fixed ideas or beliefs."

 • Zazen - siedząca medytacja: "In zazen, we sit still and let our minds settle, allowing our true nature to emerge and be revealed."

 • Jedność ze wszystkim: "In true intimacy, there is no separation between self and other; there is only the experience of unity and oneness with all things."

 • Iluzoryczność podziałów i granic: "When we see through the illusion of separateness, we recognize that all beings and things are interconnected and interdependent."

 • Rola nauczyciela zen (roshi): "The teacher is a mirror that reflects our true nature, helping us to see ourselves and our experiences more clearly."

 • Zaufanie, otwartość i szczerość w relacji z roshi: "In the relationship with the teacher, trust, openness, and honesty are essential for deep understanding and spiritual growth."

 • Sutra Serca i nauki wielkich mistrzów zen: "The Heart Sutra and the teachings of great Zen masters like Dogen and Hakuin can serve as guides and inspiration on the path of spiritual practice."

 • Medytacja, uważność i współczucie jako praktyki duchowe: "Meditation, mindfulness, and the practice of compassion and loving-kindness are essential tools for spiritual growth and transformation."

 • Zaangażowanie w praktykę w codziennym życiu:"By bringing these practices into our everyday lives, we can deepen our understanding of the teachings of Zen and attain enlightenment."

Działania, do których Jakusho Kwong zachęca czytelników w swojej książce "No Beginning, No End: The Intimate Heart of Zen"

 • Praktykowanie zazen (siedzącej medytacji) jako kluczowego elementu praktyki zen.

 • Rozwijanie uważności we wszystkich aspektach codziennego życia.

 • Studiowanie nauk Buddy, w tym tekstów takich jak Sutra Serca.

 • Dążenie do zrozumienia i doświadczania prawdziwej natury, czyli podstawowej istoty rzeczywistości.

 • Praktykowanie działania bez działania, czyli działania opartego na mądrości i współczuciu, bez przywiązania do wyników.

 • Utrzymywanie otwartego umysłu i unikanie przywiązania do konkretnych przekonań czy idei (nie-wiedza).

 • Rozwijanie współczucia i miłości wobec wszystkich istot, praktykując mettā (miłość życzliwą) i karunā (współczucie).

 • Poszukiwanie nauczyciela zen (roshi) i angażowanie się w szczerej relacji opartej na zaufaniu i otwartości.

 • Praktykowanie rozmów z nauczycielem (dokusan), które mają na celu uzyskanie wglądu i zrozumienia nauk zen.

 • Włączanie praktyki zen w codzienne życie, np. poprzez uważne jedzenie, uważne chodzenie czy dbanie o otoczenie.

 • Rozwijanie cierpliwości i wytrwałości w duchowym rozwoju, mimo przeszkód i trudności.

 • Praktykowanie "świadomego słuchania" jako sposobu na pogłębianie zrozumienia innych ludzi i otaczającego świata.

 • Wykorzystywanie sztuki, poezji i muzyki jako narzędzi do eksploracji i wyrażania duchowości.

 • Dzielenie się doświadczeniami i naukami zen z innymi, wspierając ich własne duchowe poszukiwania.

 • Praktykowanie wdzięczności jako sposób na docenienie błogosławieństw i darów życia.

Te działania mają na celu rozwijanie duchowości i zrozumienia nauk zen, a także promowanie głębszego połączenia z innymi istotami i otaczającym światem.