Jak Zapobiegać Wypaleniu Zawodowemu

Wnioski z Książki Christiny Maslach

"The Truth About Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to Do About It", napisana przez Christinę Maslach i Michaela P. Leitera, została opublikowana w 1997 roku. Książka ta jest uważana za przełomową w dziedzinie badań nad wypaleniem zawodowym.

W książce autorzy przedstawiają wyniki swoich badań i analiz na temat zjawiska wypalenia zawodowego, koncentrując się na roli, jaką odgrywają w nim organizacje. Maslach i Leiter argumentują, że wypalenie zawodowe nie jest tylko problemem indywidualnym pracowników, ale wynika z nieodpowiedniej struktury i kultury organizacyjnej.

Autorzy identyfikują sześć kluczowych obszarów, które mogą przyczyniać się do wypalenia zawodowego:

 1. Przeciążenie pracą: zbyt duża ilość pracy lub zbyt mało zasobów do jej wykonania.

 2. Brak kontroli: niewystarczająca możliwość wpływania na własną pracę i decyzje.

 3. Niedostateczne nagrody: brak odpowiednich nagród, zarówno materialnych, jak i niematerialnych.

 4. Rozpad wspólnoty: słabe relacje między współpracownikami i brak wsparcia społecznego.

 5. Niesprawiedliwość: nierówności i brak sprawiedliwości w miejscu pracy.

 6. Niezgodność wartości: konflikt między wartościami pracownika a wartościami organizacji.

Maslach i Leiter podkreślają, że zarządzanie tymi obszarami może pomóc w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Proponują konkretne strategie, które organizacje mogą zastosować, aby poprawić środowisko pracy i dobrostan pracowników. W książce znajdują się również studia przypadków i przykłady organizacji, które skutecznie zmniejszyły poziom wypalenia zawodowego wśród swoich pracowników.

"The Truth About Burnout" jest ważnym źródłem dla liderów organizacji, menedżerów HR, psychologów pracy i wszystkich zainteresowanych poprawą zdrowia i wydajności w miejscu pracy.

Christina Maslach i Michael P. Leiter w swojej książce "The Truth About Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to Do About It" proponują różne strategie, które organizacje mogą zastosować, aby zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego w każdym z sześciu obszarów, które zidentyfikowali jako kluczowe. Oto przykłady strategii dla każdego obszaru:

Przeciążenie pracą:

 • Zwiększenie autonomii pracowników w zarządzaniu ich obciążeniem pracą.

 • Umożliwienie elastycznych godzin pracy lub pracy zdalnej.

 • Zapewnienie odpowiednich zasobów i wsparcia, aby pracownicy mogli efektywnie wykonywać swoje zadania.

 • Ustalenie realistycznych celów i oczekiwań wobec pracowników.

Brak kontroli:

 • Delegowanie odpowiedzialności i upoważnianie pracowników do podejmowania decyzji.

 • Wprowadzenie systemów feedbacku, które pozwalają pracownikom na wyrażanie opinii i wpływanie na zmiany w miejscu pracy.

 • Zapewnienie szkoleń i rozwoju, aby pracownicy czuli się kompetentni i zdolni do zarządzania swoimi zadaniami.

Niedostateczne nagrody:

 • Uznawanie osiągnięć pracowników poprzez systemy nagród i wyróżnień.

 • Zapewnienie konkurencyjnych wynagrodzeń i pakietów świadczeń.

 • Umożliwienie rozwoju kariery i awansów dla pracowników.

Rozpad wspólnoty:

 • Budowanie zespołu poprzez team-building i wspólne wydarzenia.

 • Promowanie otwartej komunikacji i wsparcia między pracownikami.

 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych wśród pracowników i kierownictwa.

Niesprawiedliwość:

 • Wprowadzenie przejrzystych procedur dotyczących oceny pracowników i awansów.

 • Zapewnienie, że wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem.

 • Rozwijanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i sprawiedliwości.

Niezgodność wartości:

 • Współpraca z pracownikami w celu zdefiniowania i komunikowania wartości organizacyjnych.

 • Zapewnienie, że cele i praktyki firmy są zgodne z jej wartościami.

 • Rekrutacja i promowanie pracowników, którzy podzielają wartości organizacji.

Kluczowym przesłaniem książki jest to, że zarządzanie wypaleniem zawodowym wymaga systemowego podejścia, które obejmuje zarówno zmiany w strukturze i kulturze organizacji, jak i wsparcie dla indywidualnych pracowników. Poprzez zastosowanie tych strategii, organizacje mogą stworzyć bardziej zdrowe środowisko pracy, które przyczynia się do dobrostanu pracowników i zwiększa ich zaangażowanie oraz produktywność.